1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на платформата за електронна търговия babybay.bg, които уреждат правилата за ползването и, включително регулиране на отношенията и сключването на договори за покупко-продажба между „БейбиБей“ ЕООД (собственик на baybay.bg, наричан по-долу за кратко Доставчик или babybay.bg) c потребителите и клиентите на платформата за електронна търговия babybay.bg (наричан по-долу сайт или babybay.bg).

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

„БейбиБей“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, Смърч 27, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205611129, тел.: 0887935399, e-mail: admin@babybay.bg. „БейбиБей“ ЕООД администрира електронния магазин BabyBay, под формата на сайта babybay.bg.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на сайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през сайта за електронна търговия babybay.bg.

3.2. Продавач – „БейбиБей“ ЕООД чрез сайта babybay.bg.

3.3. Платформа/Сайт/Електронен магазин- домейна www.babybay.bg и неговите поддомейни.

3.4. Потребител- всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.5. Потребителски профил/регистрация/Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

3.6. Поръчка – електронен документ, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3.7. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

3.8.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.9. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свой списък от Стоки и Услуги, които може да добавя продукти, от които се интересува и желае да следи във връзка с евентуални покупки.

3.10. Моята количка – секция в сайта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

3.11. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката BabyBay или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.12.  BabyBay Marketplace ( маркетплейс) – платформата за електронна търговия BabyBay, предоставяна на други търговци от BabyBay, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги.

3.12.   Съдържание

 • Цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

 • Съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към BabyBay и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

 • Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на BabyBay и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

 • Информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

 • Информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

 • Данни относно Продавач.

3.13. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на babybay.bg са задължителни за всички Kлиенти/Купувачи/Потребители на сайта.

4.2. Всяко използване на този сайт означава, че всички Kлиенти/Купувачи/Потребители са се запознали внимателно с настоящите общи условия и са се съгласили да ги спазват безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от babybay.bg по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители. Babybay.bg има право да извършва промени на настоящите общи условия по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Във всеки един случай на промяна на общите условия babybay.bg ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл, Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. BabyBay и маркетплейс продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, BabyBay уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от BabyBay се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

4.8. Сайта може да съдържа линкове към други сайтове. BabyBay не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

5.1. Babybay.bg е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес: www.babybay.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително за следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна в интернет;

 • Да сключват договори за покупка-продажба и доставка на стоки, предлагани от Доставчика в платформата babybay.bg

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.babybay.bg, съгласно поддържаните от електронния магазин начини на плащане;

 • Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани от електронният магазин;

 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронният магазин в интернет;

 • Да упражнят правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите

5.2. Потребителите сключват с Продавача договори за покупко-продажба на стоките, чрез интерфейса на страницата на електронният магазин достъпен на интернет адрес www.babybay.bg. BabyBay не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи.

5.3. Продавача на стоки в платформата www.babybay.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

5.4. Потребителите заплащат на Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата babybay.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.babybay.bg.

5.5. Потребителят и Продавача в платформата babybay.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

5.6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп. В случай, че Потребителя няма регистрация в електронния магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че електронните изявления, извършени от Потребителя , са извършени от лицата, посочени в данните предоставени от Потребителя в електронното изявление.

6. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

6.1. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на сайта, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки в сайта.

6.2.Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоки в платформата babybay.bg по следната процедура:

 • Избиране на една или повече от предлаганите в платформата babybay.bg стоки и добавянето им към списъка със стоки за закупуване

 • Предоставяне нa данни за извършване на доставката

 • Избор на способ за заплащане на стоките предмет на договор за покупко-продажба, в случай, че са възможни различни способи за заплащане

 • Потвърждаване и изпращане на поръчката

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Страни по договора са Доставчика съгласно данните си за фирмена регистрация, и Потребителя съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребител съгласно данните предоставени от Потребителя във формата за поръчки.

7.2. Доставчика се задължава да достави заявените от Потребителя стоки в срокове и при условия, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

7.3. Всички цени на стоките са с включен ДДС, данъци и такси. Цените на стоките не включват доставка. Доставката се заплаща допълнително и е изрично упомената в сайта. При определени условия доставката може да е безплатна за Потребителя.

 1. Доставчика и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя независимо, че са избрани с едно електронно заявление.

 2. Доставчика може да организират заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

 3. Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

7.4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителя е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора ( номера на поръчката ) и стоката по отношение, на която упражнява правата си.

7.5. След натискане на бутона „Поръчай“ Потребителя се съгласява да закупи стоките намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителя получава потвърждение на поръчката, и с получаването на това потвърждение се счита, че договора за покупко-продажба е сключен.

7.6.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на BabyBay във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на BabyBay да предостави тези данни на съответния маркетплейс Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

7.7.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на BabyBay и/или маркетпелйс Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7.8. Продавачът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки в случай, че стоките, които са предмет на договора не са налични, с дефекти и др., без да дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба. При отказ от доставка Доставчика уведомява потребителя по имейл или с телефонно обаждане.

8. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

8.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

8.2. BabyBay си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на BabyBay по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на BabyBay, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. BabyBay не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

8.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с BabyBay на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

8.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

8.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, BabyBay си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

8.6. BabyBay може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

8.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

8.8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на BabyBay.

8.10. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

8.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

9.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Доставчика организира доставката и предаването на стоката на Потребителя чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на сайта.

9.2. Потребителя трябва да прегледа стоката предмет на договора за покупко-продажба в момента на предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията му да уведоми за това babybay.bg и да върне стоката незабавно.

9.3 Ако Потребителя не уведоми незабавно babybay.bg и съответно не върне стоката, съгласно политиката за Връщане, стоката се счита за одобрена от клиента и съответстваща на изискванията му.

10. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП

10.1. Правилата на настоящият раздел се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според  данните посочени в договора за покупко-продажба може да се направи извода, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, Закона за електронната търговия и/ или Директива 2011/83/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

10.2. Основните характеристики на стоките предлагани от в платформата babybay.bg са определени в профила на всяка стока в сайта.

10.3. В зависимост от настройките на монитора/дисплея на Потребителя може да има минимално цветово разминаване в продуктите, които Потребителя виждат в електронният магазин и тези които получава.

10.4. Цените на стоките са с включени ДДС и всички данъци и са указани в профила на всяка стока в платформата babybay.bg.

10.5. Стойността на пощенските и транспортните разходи не са включени в цените на стоките с някои случаи, определят се от Доставчика и от мястото на доставяне. Тази информация се предоставя на Потребителя преди сключването на договора за покупко-продажба.

10.6. Начинът на плащане, доставката и изпълнението на договора се определят в настоящите общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на страницата на сайта.

10.7. Информацията предоставена на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

10.8. babybay.bg посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчаните стоки съдържащи се в поръчката, както и стойността на доставката.

10.9. Потребителя се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане по отношение на  сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, а именно плащания с кредитни/дебитни карти или плащане по банков път.

10.10. Потребителят има право, без да дължи обещетение или неустойки и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор  в срок от 14 дни считано от дата на получаване на стоката.

10.11. Правата по ал (1) не се прилагат в следните случай:

 • Когато стоката е използвана и в не добър търговски вид

 • Когато е нарушена цялостта на етикетите или са премахнати

 • Когато кутията или други елементи съдържащи се в пратката са унищожени, липсват или в лош външен вид

10.12. В случай, че Потребителя упражни правото си на отказ, съгласно политиката за Връщане, Доставчика е длъжен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми  за покупка на стоките, посочени в договора с изключение на пощенските и транспортни разходи, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която стоките предмет на сключения договор, по който  Потребителя е заявил и упражнява правото си на отказ, са приети от Доставчика.

10.13. За изпълнение на задълженията на Доставчика,  Потребителя трябва да попълни формуляр „Връщане & замяна“.

10.14. Потребителя се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност и документи по време на срока съгласно политиката за Връщане.

10.15 В случай на упражняване право на отказ от договора за покупко-продажба съгласно  политиката за Връщане, пощенските и транспортните разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, освен ако не е уговорено друго.

10.16. Потребителите, упражняващи право на отказ от договора за покупко-продажба съгласно  политиката за Връщане следва да уведомят за това babybay.bg, като се свържат със сътрудник обслужване на клиенти или като изпратят съобщение чрез контактната форма на сайта.

10.17. Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който започва да тече е определен за всяка стока поотделно при сключването на договора за покупко-продажба с Потребителя чрез информация публикувана на интерфейса на електронния магазин.

10.18. Доставката се извършва с експресна услуга на куриерска фирма, чрез наложен платеж. От момента на потвърждаването на поръчката, тя ще бъде на посоченото място до 1-3 работни дни. В случай, че не е споменат срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 30 работни дни.

10.19. Ако Доставчика не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя да възстанови платените от него суми в срок от 7 работни дни считано от датата, на която Доставчика е следвало да изпълни задълженията си по договора без да дължи каквото и да е обезщетение произтичащо от неизпълнението на договора.

10.20. Стоки, които са изпратени и не са получени в 7- дневен срок считано от дата на изпращане се връщат отново на Доставчика и договорът за покупко-продажба се прекратява.

10.21. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 • Babybay.bg не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори;

 • Babybay.bg не носи отговорност за разлика в размера до 2 см.;

 • Babybay.bg не носи отговорност за естественото износване на стоките.

10.22. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

10.23. При основателна рекламация, babybay.bg привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя или възстановява заплатените от Потребителя суми, включително тези за доставка и/или връщане на стоката.

10.24. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба, или връщането на заплатената сума е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 Babybay.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно ЗЗЛД.

11.2. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, babybay.bg ще изпраща данни само на електронния адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията му или при попълване на формата за поръчка.

11.3. Babybay.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя.

11.4. Потребителя се съгласява, че babybay.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в платформата babybay.bg или Потребителя не се е отказал от получаването й писмено.

11.5. Потребителя се съгласява, че babybay.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронният магазин.

11.6. babybay.bg събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал.(1), т. 2 и 3 от ЗЗЛД.

11.7. С приемане на настоящите общи условия Потребителя се съгласява, че babybay.bg има право да обработва личните им данни, предоставени при използването на платформата, както и да ги предоставя на трети лица регистрирани като администратори на лични данни за целите за изпълнение на сключените  договори за покупко-продажба на стоки.

11.8. С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява и разрешава на babybay.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които babybay.bg е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриерски услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които babybay.bg може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него стоки и услуги.

11.9. babybay.bg следва следните принципи при обработката на личните данни на потребителите/клиентите:

 • Законност и добросъвестност

 • Точна определеност на целите на обработка

 • Точност и актуалност

 • Съгласие на потребителите/клиентите за обработка на данните им

11.10. Потребителя се задължават да поддържат актуални личните си данни, които предоставят на babybay.bg.

11.11. Във всеки един момент babybay.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства  и лични данни.

11.12. В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите данни за достъп до профила си в електронният магазин babybay.bg има право да приложи процедура  за изгубена или забравена парола за достъп.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случай:

 • При прекратяване и обявяване на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика

 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид

 • Едностранно, с предизвестие  от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна

 • При изземване или запечатване на оборудването на babybay.bg от държавните органи

 • В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение

 • В случай на упражняване на правото на отказ съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП